پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
‎07 4a 73 ce 13 bb 86 0f e1 27 94 35 a0 4e 3a 9f ab c5 3a 7aصادقی